Право

Учебен План /редовно/

Учебен План /задочно/

1. Наименование на специалността: ПРАВО
2. Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“
3. Професионално направление: 3.6. Право
4. Образователно-квалификационна степен:магистър
5. Професионална квалификация: юрист
6. Продължителност на обучението: 5 години (10 семестъра за студентите от редовно обучение); 5,5
години (11 семестъра за студентите от задочно обучение)
7.ECTS кредити:390
8. Форми на обучение:редовно, задочно.
9. Цели и задачи на обучението в специалността:
Целта на обучението в специалност „Право” е да се подготвят специалисти с компетенции за работа във всички области
на правото: съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителната служба,
международния арбитраж, публичната администрация, в структурата на МВР, търговските дружества, банките, службите по
международно сътрудничество и други.
С оглед постигането на посочената цел, обучението в специалността се гради върху следните базови научни
направления:гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки.
Обучението се провежда на две нива. В този контекст задачите на обучението са:
● През първите две години студентите да придобият широкопрофилна общообразователна подготовка от различни
области на знанието, както и фундаментална подготовка, в областта на Професионално направление „Право”.
● Върху тази база от знания да се премине към следващия етап на обучение (в трети, четвърти и пети курс), в който, чрез
индивидуален избор на набор от специализиращи дисциплини, да се придобият знания и умения, конкретизиращи
специфични области на правоприлагането.
● Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на гражданското, търговското,
наказателното, международното публично и частно право и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната
област на знанието.
● Да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност,
включително в чужбина.
● Да се развият способности на обучаемите да се реализират професионално в органите на съдебната власт,
адвокатурата и др., да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на
труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на
продължаващо обучение през целия живот.
В процеса на обучението на специалност „Право” се акцентира на проблемното и творческо поднасяне на лекционния
материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, практически занимания, индивидуално или екипно
разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол.
Студентите се стимулират да разработват научни доклади, да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в
университета, страната и чужбина.
В учебния план на специалността са включени следните дисциплини:
– задължителни по Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „право“ и професионална квалификация „юрист“ и по решение на Факултетния съвет, с което се осигурява
задължителния минимум от правни знания, и
– задължително избираеми дисциплини в областта на наказателното правораздаване, гражданското и търговско
правораздаване, международното право, с което се дава възможност на студентите да получат допълнителни правни
знания в определени области на теорията и практиката, съобразени със собствените им предпочитания.
Учебните програми по съответните дисциплини включени в учебния план са изготвени на принципите на
интердисциплинарния и сравнителноправния подход, като се акцентира върху практическата насоченост при провеждане
на упражненията, чрез засилено решаване на казуси. В съответствие с нормативните изисквания, по време на следването
си от втори до четвърти курс, студентите провеждат задължителна учебна практика по 14 дни в общината, прокуратурата и
съда. Допълнителна форма за обучение на студентите е участието и работата им в Правната клиника.


10. Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите придобиват:
Конкретни знания отнасящи се до: общите правни теоретични понятия, осъществяването на правотворческата дейност
и дейността по правоприлагане в различните отрасли на правото; тълкуването и прилагането на европейски и
международни документи; организацията и дейността на субектите, принадлежащи към законодателната, изпълнителната
и съдебната власт; подходите и методите за реализация и защита на правата, свободите и законните интереси на
гражданите; принципите и способите за осъществяване на гражданската, наказателната и административната отговорност
на правните субекти.
Придобитите от студентите практически умения са ориентирани към: идентифициране на проблемите в конкретни
правни казуси; работа с нормативни актове и предлагане на законосъобразни решения на възникващи правни проблеми;
формиране на компетентности за правораздаване по граждански, наказателни и административни дела; предприемане на
действия по защита на правата и законните интереси на гражданите и организациите, обжалване на съдебни и други актове;
тълкуване на законови и подзаконови актове и др.
В съответствие с Европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на
студентите в специалност “Право” стимулира развиването на следните компетентности:

11. Стандартни условия и изисквания за прием и ред за признаване на предходно обучение:
Кандидатите полагат писмени конкурсни изпити: Български език и литература и История на България. Балът за
класиране се формира от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценките по История на България и Български език и
литература от дипломата за средно образование.
За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити по История на България и Български език и
литература, положени в други висши училища, както и от държавен изпит по История на България и Български език и
литература от висшето образование.
Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата
за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, Наредба No 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

12. Изисквания за дипломиране:
Изискванията за дипломиране са съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, държавните изисквания и практиката на
водещи по специалността висши училища в страната и Европа с аналогични на ВСУ мисия и ценности.
● Общ брой кредити: 375;
● Задължителни дисциплини и кредити по специалността в съответствие с НЕДИ: История на българската държава и
право; Обща теория на правото; Конституционно право; Гражданско право (обща част); Административно право и
административен процес; Вещно право; Международно публично право; Финансово право; Облигационно право;
Наказателно право – обща част, Наказателно право – особена част; Семейно и наследствено право; Международно частно
право; Трудово право; Търговско право; Търговско право – 2 част; Осигурително право; Гражданско процесуално право;
Наказателно процесуално право; Данъчно право; Право на Европейския съюз – 228 кредита;
● Задължително избираеми дисциплини по решение на Факултетния съвет и кредити по специалността: Защита
правата на човека, Устройство на съдебната власт, Криминология, Криминалистика, Съдебна експертология,
Международно морско право, Несъстоятелност, Нотариат, Гражданско-изпълнително право; кредити по специалността – 39
кредита;
● Задължително избираеми дисциплини и кредити по специалността: 11 дисциплини; 36 кредита;
● Практики и стажове: 240 часа в рамките на извънаудиторната заетост по задължителните и задължително избираемите
дисциплини по специалността. Студентите могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава
възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда;

13. Условия за допускане и провеждане на държавни изпити за специалността:
Успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, и придобити 375 кредита. При успешно
полагане на държавния изпит на студентите се присъждат още 15 кредита.
Завършилите специалност „Право“ придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия след

провеждане на законоустановения стаж в съдебната система, нотариат и адвокатура и след успешно положен теоретико-
практически изпит пред комисия, определена от Министерството на правосъдието.

Компетентности за самостоятелност и отговорност: умее да изгражда административноорганизационни структури и
самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество
взаимодействащи фактори и вариативни възможности; демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при
управлението на промяната в сложна заобикаляща среда; проявява творчество и новаторство при разработването на
проекти; инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност; формулира политики и
демонстрира лидерски качества за реализацията им.
Лични компетентности: отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност,
устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към
непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.
Компетентности за учене: системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови
знания в различни правни области; демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно
съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му; използва разнообразни методи и техники за
усвояване на комплексно учебно съдържание; владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и
абстрактно мислене.
Комуникативни и социални компетентности: умее да представя ясно и достъпно собствени схващания,
формулировки на правни проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализира на аудитория,
използвайки богат набор от техники и подходи; разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и

практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна; пълноценно общува на някои от най-
разпространените европейски езици.

Професионални компетентности: събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за
решаването на сложни проблеми от изучаваната област; интегрира широк спектър от знания и източници на информация в
нов и сравнително непознат контекст; прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни
взаимодействия; демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или
специализирана среда; способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на
недостатъчна налична информация, в нова непозната среда; умее да инициира промени и да управлява процесите на
развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на
работата или обучението.

14. По-нататъшно развитие и професионална реализация:
Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски програми, в докторските
програми, включително в Професионално направление „Право“ (след придобиване на ОКС „магистър”), както и в
разнообразни форми на обучение през целия живот (LLLкурсове, следдипломни квалификации и др.).
Успешно завършилите специалност „Право“ могат да се реализират професионално в структурите на съдебната
система, прокуратурата, следствието, адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителните служби, в местните и
държавните управленски структури и др.