Бакалавър и магистър след средно образование

Архитектурен факултет

"Архитектура, строителство и геодезия"

Професионално направление
"Изобразително изкуство"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Юридически факултет

Професионално направление "Психология"

Професионално направление "Право"

Право (Р, З)

Професионално направление
"Национална сигурност"

Факултет "Международна икономика и администрация"

Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Професионално направление "Икономика"