Методически правила за определяне на кодовете на учебните планове и дисциплини

1. При определянето на кодовете на учебните планове да се следват следните методически указания: 

     1.1. Кодът на учебния план за всяка специалност се определя от водещия обучението факултет и се посочва в учебния план на специалността. 

     1.2. Кодът на учебния план е седемцифрен и се изписва във формат ХХ-YZZ-PP.             

            1.2.1. Първите два символа XX са двуцифрено число, с което се посочва професионалното направление на специалността. 

            1.2.2. Третият символ Y посочва степента и формата на обучение:

1 бакалавър и магистър след средно образование
2 бакалавър и магистър след средно образование ЗО (при отделен план)
3 бакалавър и магистър след средно образование ДО (при отделен план)
4 магистър от професионален бакалавър
5 магистър от друга специалност
6 магистър от същата специалност
7 магистър след друга специалност ЗО (при отделен план)
8 магистър след друга специалност ДО (при отделен план)
9 магистър след същата специалност ЗО (при отделен план)
0 магистър след същата специалност ДО (при отделен план)
A магистър след професионален бакалавър в ЗО
B магистър след професионален бакалавър в ДО
C учебни планове, по които не се присъжда ОКС

            1.2.3. Четвъртият и петият символ ZZ са двуцифрено число, посочващо номера на специалността в рамките на професионалното направление. 

            1.2.4. Последните два символа PP са двуцифрено число, посочващо последните две цифри на годината на приемане на плана. 

2. При определянето на кодовете на учебните програми да се следват следните методически указания:
      2.1. Кодът на учебните дисциплините се определя от водещата обучението по съответната дисциплина катедра и се вписва в учебните планове и учебните програми.
      2.2. Кодът на всяка дисциплина отразява професионалното направление XX, нивото на дисциплината Y и номера на дисциплината в съответното ниво. Изписва се във формат XX-YZZ.
            2.2.1. Първите две цифри XX посочват професионалното направление на дисциплината. За направление 5.7 дисциплините, водени от кат. “Архитектура и урбанистика” се посочват с код 57, а водените от кат. “Строителство на сгради и съоръжения” – с код 56.
            2.2.2. Третата цифра Y определя нивото на дисциплината, а четвъртата и петата цифра ZZ представят номера на дисциплината в съответното ниво.

      2.3. В диапазона от 100 до 699 се класифицират дисциплини от ОКС “бакалавър” или “магистър” след средно образование. В този диапазон от 100 до 499 се класифицират дисциплини от първия цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО), а от 500 до 699 -дисциплини от втория цикъл в КРЕПВО. 

      2.4. Курсовете в диапазона 100-299 са базисни, предназначени са за първокурсници и второкурсници и не изискват предварителни знания. Задължителните курсове за професионалното направление се класифицират с 1ZZ, а задължително избираемите – с 2ZZ. 

      2.5. Курсовете в диапазона 300-499 са за напреднали. Те са специализирани и изискват предварително да са преминати успешно определени базисни курсове от диапазон 100-299. Задължителните курсове за професионалното направление се класифицират като 3ZZ, а задължително избираемите – като 4ZZ. 

      2.6. Курсове в магистърски програми след средно образование, чието съдържание е на ниво от втория цикъл в КРЕПВО, се класифицират в диапазона 500-699. Задължителните курсове за специалността се класифицират като 5ZZ, а задължително избираемите – като 6ZZ. 

      2.7. Класификацията на курсове от магистърски програми след бакалавър или след магистър след средно образование на ниво от втория цикъл в КРЕПВО е в диапазона 700-799 за задължителните и 800-899 за избираемите дисциплини. Курсове от магистърски програми след бакалавър или след магистър след средно образование на ниво от първия цикъл в КРЕПВО се класифицират в диапазона 100-499.

      2.8. Курсове от третия цикъл на КРЕПВО се класифицират в диапазона 900-999. Това е научноизследователско ниво за много по-напреднали и се прилага само за докторски програми. 

      2.9. Дисциплини, които са на ниво извън трите цикъла в КРЕПВО (като подготвителни курсове по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти, LLL курсове е др.), се класифицират в диапазона 001-099. 

Методическите правила са утвърдени със заповед на Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър”


16/18.01.2021 г.