ДисциплиниКодУчебна програма
2D проектиране46-710link
3D мапинг46-808link
3D моделиране и принтиране46-410link
3D технологии46-725
Аварийно-спасителна тактика56-388link
Аварийно-спасителна техника56-385link
Автоматизация в маркетинга46-814link
Автоматизация на бизнес процеси46-409link
Автоматизация на бизнес процеси46-708link
Автоматизация на ВиК системи56-362link
Автоматизирано самообучение46-815link
Административна култура37-408link
Административно право и процес36-304link
Административно-правни аспекти на управлението на бизнеса и публичния сектор37-203link
Адресно проектиране на облекло82-404link
Аеродрумно строителство56-346link
Академично писане23-401link
Актьорско майсторство83-201link
Анализ и контрол на риска91-102link
Анализ на данни46-407link
Анализ на танцовите форми83-305link
Английски език ниво А2 - І част21-201link
Английски език ниво А2 – ІІ част21-202link
Английски език ниво В1.1 – І част21-203link
Английски език ниво В1.1 – ІІ част21-204link
Английски език ниво В1.2 – І част21-205link
Английски език ниво В1.2 – ІІ част21-206link
Английски език ниво В2 – І част21-207link
Английски език ниво В2 – ІІ част21-208link
Антисеизмично строителство56-331link
Антисеизмично строителство за архитекти56-359link
Артмениджмънт83-705link
Архитектурна графика57-124link
Архитектурна композиция57-102link
Архитектурна перспектива57-303link
Архитектурна практика - I част57-308link
Архитектурна практика - II част57-314link
Архитектурни конструкции - I част57-312link
Архитектурни конструкции - II част57-325link
Ателие изработване на облекло - I част82-303link
Ателие изработване на облекло - II част82-306link
Аудио и видео дизайн82-815link
Аудио и видео дизайн46-724
Аудио и видео редакция46-809link
Аутсорсинг37-404link
Бази данни46-104link
Банково право36-613link
Банково счетоводство38-205link
Бежанско право36-419link
Безопасни условия на труд в строителството56-202link
Безопасност на сгради и обекти91-408link
Безопасност при пожари, аварии и бедствия91-406link
Бенчмаркинг37-407link
Бизнес английски език – І част21-401link
Бизнес английски език – ІІ част21-402link
Бизнес етика37-204link
Бизнес информационни системи46-206link
Бизнес планиране37-422link
Биологична и радиационна защита41-302link
Бранд имидж82-703link
Българска композиторска школа83-402link
Българска народна музика83-203link
Българската народност и държавност (История на българската държава и право - 1 част)36-101link
Български екзерсис83-106link
Български танцов фолклор теория и практика - I част83-102link
Български танцов фолклор теория и практика - II част83-104link
Българско обичайно право36-202link
Бюджетно счетоводство38-207link
Валутно-финансови операции и разплащания38-405link
Великите шедьоври82-101link
Вещно право36-510link
Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с обществеността56-381link
Визуално комуникационни знаци57-334link
Високи сгради57-402link
Водоснабдяване и канализация на сгради56-358link
Водоснабдяване на населени места56-366link
Връзки с обществеността37-802link
Връзки с обществеността в административната дейност37-438link
Въведение в архитектурно проектиране57-122link
Въведение в криминалистиката91-416link
Въведение в мениджмънта37-101link
Въведение в предприемачеството37-102link
Въведение в професията91-203link
Въведение в психологията32-101link
Въведение в управлението37-701link
Въведение в устройственото планиране57-509link
Генерализирани разстройства на развитието32-703
Геодезия56-302link
Геодезия за архитекти56-103link
Глобален стрес и консултиране32-805
Глобални проблеми и решения37-201link
Градоустройство - I част57-323link
Градоустройство - II част57-502link
Градско движение и улици56-338link
Градско управление57-409link
Гражданско право - обща част36-302link
Гражданско-изпълнително право36-615link
Гражданскопроцесуално право36-508link
Граничен контрол91-419link
Данъчно право36-507link
Двигателна култура83-202link
Девиантно поведение и правна закрила на ненавършили пълнолетие лица32-802link
Дигитален маркетинг46-207link
Дигитални средства за проектиране I - AutoCAD57-107link
Дигитални средства за проектиране II - ArchiCAD57-306link
Дигитални средства за проектиране III- Revit57-313link
Дигитални технологии в криминалистиката91-414
Дигитални трансформации46-101link
Дигитално моделиране и параметричен дизайн - проект57-338link
Дигитално моделиране и производство57-517link
Дизайн за архитектурна среда57-516link
Дизайн за архитектурна среда - детайли57-329link
Дизайн мениджмънт82-207link
Дизайн на аксесоари82-204link
Дизайн на електронни издания82-319link
Дизайн на опаковка82-109link
Дизайн на събития82-716link
Дизайн от рециклирани материали - проект57-335link
Дизайн студио82-708link
Дизайн студио46-726
Дизайн, материали и технологии57-119link
Дипломатическо и консуско право36-408link
Диференциална психология32-303link
Дървени и пластмасови конструкции56-321link
Дървени конструкции и дървени мостове56-339link
Държавно управление и администрация37-304link
Европейска икономическа интеграция38-204link
Европейски политики37-434link
Европейски програми и финансови инициативи на ЕС37-411link
Европейско съдебно сътрудничество по наказателни дела36-415
Езикова култура21-410link
Езикът на академичната комуникация21-101link
Екзистенциална психология32-107link
Екологичен мениджмънт и екологична политика37-206link
Екологична сигурност91-301link
Екология и опазване на околната среда43-301link
Експериментална психология32-203link
Експлоатация на ВиК системи56-365link
Експозиционен дизайн57-331link
Експозиционно оформление82-816link
Електронен бизнес46-404link
Електронни издания46-402link
Електронни издания46-821
Електронни спортове46-307link
Електронни спортове46-722link
Ергономия57-406link
Естетика23-203link
Естетика и дизайн23-301
Естетическо и художествено формиране на личността32-807
Етика23-202link
Етика на семейните отношения и моралното развитие на личността32-708link
Етнография83-407link
Етнопсихология32-409link
Живопис82-201link
Живопис и визуални изкуства82-108link
Жилищни сгради и комплекси - I част57-311link
Жилищни сгради и комплекси - II част57-316link
Застрахователно дело38-415link
Застрахователно право36-612link
Защита на критичната инфраструктура91-403link
Защита на културното наследство91-202link
Защита на личните данни91-412link
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи91-407link
Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари56-206link
Защита правата на човека36-311link
Земна механика и фундиране - I част56-314link
Земна механика и фундиране - II част56-319link
Извличане на знания от данни46-716link
Изграждане на хореографски репертоар83-304link
Изкуства и авторски права83-710link
Изкуство и реклама82-809link
Изкуство и реклама82-818
Изкуството на строителството56-102link
Източни философски и психологически теории32-406link
Икономикс на урбанистичното и регионалното развитие57-319link
Илюстрация82-401link
Илюстрация - I част82-312link
Илюстрация - II част82-318link
Индустриална организация38-112link
Инженеринг на данни46-703link
Инженерна геодезия56-308link
Инженерна геология и хидрогеология56-309link
Инженерна хидрология56-354link
Иновации в модата и текстила82-405link
Иновации и продуктово развитие82-707link
Иновационно развитие38-420link
Институционална система на ЕС37-429
Интелигентни системи46-405link
Интерактивен дизайн46-723
Интерактивни и дигитални изкуства82-711link
Интериорен детайл - проект57-330link
Интериорен дизайн57-318link
Информационен мениджмънт46-704link
Информационна сигурност91-204link
Информационно право36-607link
Исторически танци83-206link
История и образци на българската народна хореография83-403link
История и теория на обществената сигурност91-103link
История на архитектурата - III част57-309link
История на българската архитектура57-501link
История на българската държава и право - ІI част36-102link
История на българския балет83-404link
История на градоустройството57-315link
История на графичния дизайн82-309link
История на дизайнa57-110link
История на изкуството82-301link
История на изкуството на XX век57-117link
История на интериора57-336link
История на модата82-106link
История на политическите и правни учения36-401link
История на полицията91-420link
История на танца83-401link
История на театъра83-204link
Истoрия на архитектурата - I част57-104link
Истoрия на архитектурата - II част57-301link
ИТ инфраструктура46-717link
Калиграфия82-322link
Канализация на населени места56-363link
Киберсигурност46-403link
Киберсигурност46-805link
Киберсимулатор - практикум46-721link
Класически танци83-111link
Клинична психология32-308link
Когнитивна психология32-104link
Композиция на визуалните изкуства57-111link
Компютърна графика и анимация46-202link
Компютърни архитектури и операционни системи46-103link
Компютърни мрежи и комуникации46-106link
Компютърни музикални и видео програми83-801link
Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителството56-333link
Компютърно зрение46-705link
Компютърно проектиране (Corel Draw, Photoshop)82-203link
Компютърно проектиране III - 3D StudioMAX57-328link
Компютърно проектиранe I - 3D StudioMAX57-120link
Компютърно проектиранe II - AutoCAD57-113link
Комуникативни техники от психодрамата в консултирането32-710link
Комуникативни умения в психологичното консултиране32-813
Комуникации и медии82-715link
Комуникационни и информационни системи в ПБЗН56-374link
Конституционно право36-303link
Конструиране на облекло82-107link
Консултативна психология32-402link
Контактна импровизация83-412link
Корпоративен дизайн - I част57-341link
Корпоративен дизайн - II част57-342link
Корпоративен дизайн - III част57-343link
Коучинг и управление37-405link
Краудсорсинг и кроудфъндинг37-424link
Креативен маркетинг82-712link
Креативни и устойчиви практики - визуални изкуства82-814link
Креативни техники и технологии82-706link
Кризи от неконвенционален характер91-410link
Кризите в психосоциалното развитие на личността32-711link
Криминалистика36-310link
Криминалистическа техника и тактика91-418link
Криминология36-305link
Криптография46-401link
Криптография46-718link
Кръгова икономика и мода82-807link
Културни модели на нормалното и патологичното32-804
Културни политики83-408link
Лайфстайл и двигателна култура82-709link
Ландшафтна архитектура57-304link
Ландшафтно устройство и зелени зони57-405link
Лидерство37-413link
Лидерство на екипи46-706link
Линейна алгебра и аналитична геометрия45-101link
Личен стил и дрескод82-811link
Лични финанси38-104link
Логика23-201link
Лого и акциденция82-314link
Майсторски клас46-817link
Макетиране57-320link
Макроикономика38-202link
Маркетинг37-210link
Маркетинг в изкуствата83-803link
Маркетинг на МСБ38-111link
Математика45-104link
Математика за компютърни науки45-201link
Математически анализ - I част45-102link
Математически анализ - II част45-103link
Машинни елементи51-307link
Мебелен дизайн57-332link
Медико-психологична помощ32-211
Международен бизнес38-102link
Международен финансов мениджмънт38-401link
Международна икономика38-203link
Международна семиотика и дизайн46-820
Международни маркетинг38-103link
Международни финанси38-301link
Международно договорно право36-420link
Международно морско право36-513
Международно наказателно право36-418link
Международно публично право36-301link
Международно разследване36-416link
Международно търговско право36-610link
Международно фирмено сътрудничество38-403link
Международно частно право36-509
Мениджмънт на строителната фирма37-439link
Мениджмънт на събития82-713link
Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуации56-401link
Местна финансова и инвестиционна политика37-432link
Местно самоуправление и регионално развитие37-305link
Методи за конструиране82-705link
Методика на обучението по танцово изкуство83-302link
Методика на разследване на престъпленията91-425link
Микроикономика38-201link
Микроконтролери46-303link
Многофункционални сгради и комплекси57-404link
Мода и медии82-810link
Мода и развитие82-701link
Мода, стил и дрескод82-813link
Моделиране на облекло82-805link
Моделиране на облекло - I част82-304link
Моделиране на облекло - II част82-307link
Моделиране на облекло- проект82-806link
Моден дизайн - I част82-102link
Моден дизайн - II част82-302link
Моден дизайн и стайлинг - I част82-305link
Моден дизайн и стайлинг - II част82-308link
Моден стайлинг82-702link
Модерни танцови техники83-415link
Музикална драматургия83-405link
Мулаж82-402link
Мултимедия46-204link
Наказателно право - обща част36-306link
Наказателно право - особена част36-309link
Наказателно-изпълнително право36-410link
Наказателнопроцесуално право36-308link
Научноизследователски стаж46-901
Невронауки46-727
Невропсихология и психогенетика32-718link
Независим финансов одит38-412link
Несъстоятелност36-514link
Нотариално право36-614link
Обемно формообразуване82-704link
Облигационно право36-503link
Обработка на танцов фолклор83-107link
Образци на съвременния танцов театър83-704link
Обща теоррия на правото36-103link
Обществени сгради и комплекси - I част57-503link
Обществени сгради и комплекси - II част57-507link
Общинско право, местно самоуправление и местна администрация36-407link
Общодостъпна среда57-345link
ОИД на криминалната престъпност91-307link
Онлайн кампании - практикум46-720link
Онлайн позициониране на бизнеса46-205link
Опазване на архитектурното наследство57-506link
Организационна психология32-405link
Организационно поведение37-401link
Организация и безопасност на пътното движение56-340link
Организация и технология на управлението37-202link
Организация и управление на евакуацията91-421link
Организация и управление на ПБ в строителството56-370link
Организация и управление на строителството56-332link
Организирана престъпност36-412link
Осигурително право36-506link
Основи на информационно-аналитичната дейност91-303link
Основи на класическия танц екзерсис83-110link
Основи на невропсихологията32-307link
Основи на публичната администрация37-211link
Основи на счетоводството38-105link
Основни понятия на визуалния език57-339link
Оформление на страница82-311link
Охрана на обществения ред91-417link
Оценка и SEO оптимизация46-802link
Оценка на риска91-409link
Пантомима83-406link
Пари и банково дело38-107link
Патопсихология32-301link
Педагогика12-411link
Педагогическа психология32-401link
Перспективни изображения56-101link
Плакат и билборд82-315link
Планиране и технология на събития82-812link
Поведенческа икономика38-419link
Поведенческа медицина32-809
Поддържане и реконструкция на пътища56-349link
Подходи и направления в психологичното консултиране32-714
Подходи и направления в психотерапията32-715
Пожарна безопасност и противопожарна защита56-311link
Пожарна безопасност на обекти56-386link
Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации56-384link
Пожарна безопасност на сгради и съоръжения56-364link
Пожарна безопасност на сгради и съоръжения - общ курс56-351link
Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси56-380link
Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди56-378link
Пожаро-техническа експертиза56-387link
Пожарогасителни инсталации56-361link
Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - І част56-108link
Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - ІI част56-377link
Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции56-375link
Позитивна психология32-313
Позитивна психология32-811link
Политика и публична власт37-436link
Политики за интегрирано териториално развитие37-212link
Политическа психология32-305link
Полицейско право - І част36-404link
Полицейско право ІІ91-205link
Полови роли и полова идентичност32-709link
Помпи и помпени станции56-355link
Портфолио82-403link
Портфолио и презентация57-326link
Потребителски интерфейси и използваемост46-301link
Потребителски интерфейси и използваемост46-711link
Потребителско право36-409link
Правен режим на държавната служба36-405link
Правен режим на защита на класифицираната информация36-403link
Правен режим на частната охранителна дейност91-413link
Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране57-504link
Правна закрила на бизнеса37-425link
Правна и нормативна уредба в строителството56-203link
Правна информатика36-203link
Право на Европейския съюз36-307link
Право на интелектуалната собственост36-406link
Правото на сигурност91-101link
Практика Дигитално моделиране и параметричен дизайн57-518link
Практика История на архитектурата57-108link
Практикум за офис мениджъри37-417link
Практикуми и тренинги под супервизия32-701
Преддипломен интериорен проект57-337link
Преддипломен проект57-344link
Преддипломен проект - Градоустройство57-510link
Преддипломен проект - Жилищни сгради57-511link
Преддипломен проект - Обществени сгради57-514link
Преддипломен проект - Опазване на архитектурното наследство57-515link
Преддипломен проект - Производствени сгради57-512link
Преддипломен стаж56-334link
Престъпност на непълнолетните36-413link
Пречистване на отпадъчни води43-303link
Пречистване на природни води43-302link
Приложение на реинжинеринга в административна среда37-431link
Приложна електротехника и електроника52-301link
Приложна математика45-401link
Приложна математика в строителството56-106link
Прогнозиране82-206link
Програмиране46-701
Програмиране за уеб46-811link
Програмиране и алгоритми46-702
Програмиране и алгоритми - I част46-102link
Програмиране и алгоритми - II част46-105link
Програмиране и алгоритми - III част46-107link
Продуцентство в сценичните изкуства83-709link
Проект - Мениджмънт на събития/Визуални изкуства82-714link
Проектиране и строителство на железопътни линии56-347link
Проектиране на пасивни сгради57-407link
Проектиране на пътища и възли56-341link
Проектиране на софтуерни системи46-715link
Проектна документация и бюджет57-408link
Проектна организация и управление37-421link
Проектно управление в публичния сектор37-430link
Производствен мениджмънт37-427link
Производствена и противопожарна автоматика56-373link
Производствени сгради и комплекси - I част57-317link
Производствени сгради и комплекси - II част57-322link
Противодействие на киберпрестъпността91-422link
Противодействие на корупцията. Конфликт на интереси37-414link
Противодействие на разузнавателно-информационната дейност91-405link
Противодействие на тероризма91-302link
Противопожарна тактика - І част56-379link
Противопожарна тактика - ІІ част56-383link
Противопожарни машини56-371link
Противопожарно проектиране56-367link
Противопожарно техническо въоръжение56-107link
Професионална преддипломна практика57-519link
Процес на вземане на решения в ЕС37-435link
Психиатрия и клинична психология32-717
Психодиагностика в клиничната практика32-719
Психодиагностика на развитието32-704link
Психологически измервания32-204
Психологични съдебни експертизи32-812
Психологично консултиране на деца и юноши32-721link
Психологично консултиране при кризи в социалното функциониране32-810
Психология на възприятието32-102link
Психология на здравето32-702link
Психология на кризиса32-309link
Психология на личността32-201link
Психология на манипулацията и социалното влияние32-414link
Психология на развитието32-202link
Психология на развитието в детско-юношеска възраст32-310link
Психология на религиите32-210link
Психопатология32-306link
Психопатология и психофармакология32-716
Психосоматика32-720
Публични финанси38-304link
Пътно и ЖП строителство56-323link
Развитие на лидерски качества и умения32-705
Развитие на междуличностните отношения през жизнения път32-706link
Развитие на пожарите56-369link
Разпределени и облачни изчисления46-707link
Разработка на уеб приложения46-408link
Разработка на IoT приложения46-412link
Разузнавателна защита на конституционния ред91-404link
Регулиране на икономиката и бизнеса37-403link
Реклама82-321link
Реклама в изкуствата83-802link
Реклама в модната индустрия82-208link
Рекламна пластика82-110link
Рекламна политика и търговска марка38-416link
Рекламна фотография46-816link
Реконструкция на сгради57-508link
Римско частно право36-201link
Риск мениджмънт37-409link
Рисуване и моделиране - І част57-103link
Рисуване и моделиране - II част57-106link
Рисуване и моделиране - III част57-305link
Рисуване и перспектива82-103link
Руски език А1 - I част21-209link
Руски език А1 - II част21-210link
Руски език А2 - I част21-211link
Руски език А2 - II част21-212link
Светлинни ефекти в сценичните изкуства83-703link
Сградни инсталации и съоръжения56-305link
Сградостроителство57-327link
Сградостроителство - I част57-302link
Сградостроителство - II част57-310link
Семейна психотерапия и консултиране32-801link
Семейно и наследствено право36-501link
Семейно консултиране32-722
Семиотика23-402
Семиотика на изкуството83-804link
Сигурност на данните46-818link
Системи за управление на съдържанието46-712link
Сливания и поглъщания в бизнеса38-407link
Смарт решения в дизайна46-819
Софтуерен проект - практикум46-719link
Софтуерни архитектури46-714link
Софтуерно инженерство46-305link
Социална идентичност и социална практика31-401link
Социална идентичност на индивиди, семейство, групи32-803link
Социална политика37-410link
Социална психология32-302link
Социални взаимоотношения на личността32-412link
Социални иновации и бизнес37-209link
Социални комуникации32-304link
Социални мрежи в управлението на бизнеса37-419link
Социално и културно предприемачество37-412link
Социално мрежови анализ46-813link
Социалнопсихологически аспекти на образованието31-402link
Социология31-201link
Социология на архитектурата и градоустройството57-324link
Социология на правото36-204link
Специализиран английски език в сферата на международната сигурност21-405link
Специализиран английски език в сферата на обществените науки21-406link
Специализиран английски език за архитекти21-409link
Специализиран английски език за дизайнери21-417link
Специализиран английски език за психолози21-408link
Специализиран английски език за юристи21-407link
Специализиран английски език: академични умения21-403link
Специализиран английски език: култура и политика на САЩ и Великобритания21-404link
Специализиран руски език в сферата на международната сигурност21-413link
Специализиран руски език за икономисти21-416link
Специализиран руски език за психолози21-415link
Специализиран руски език за юристи21-414link
Специализиран руски език: комуникативни умения за презентиране21-412link
Специализиран руски език: странознание на Русия21-411link
Специални разузнавателни средства91-424link
Спорт76-103
Спорт-лична защита91-104link
Спортни и състезателни танци83-410link
Сравнително-културна психология32-411link
Средства за графичен дизайн57-307link
Средства за графичен дизайн I - Corel Draw57-115link
Средства за графичен дизайн II - PhotoShop57-116link
Средства за графичен дизайн III - InDisegn57-121link
Средства за графичен дизайн IV - Illustrator57-340link
Стаж в държавни и частни структури по сигурност91-428link
Стаж в обекти от критичната инфраструктура на Република България91-427link
Стаж в университета46-302link
Стайлинг82-801link
Стайлинг - проект82-802link
Стартиране на собствен бизнес37-110link
Статистика45-202link
Стеганография46-806link
Степ83-207link
Стил и дрескод82-408link
Стоманени и дървени конструкции56-356link
Стоманени конструкции56-342link
Стоманени конструкции - І част56-324link
Стоманени конструкции - II част56-330link
Стоманобетон56-335link
Стоманобетон - I част56-315link
Стоманобетон - II част56-320link
Стоманобетон и стоманобетонни конструкции56-350link
Стоманобетонни конструкции56-325link
Стоманобетонни конструкции в архитектурата56-307link
Стоманобетонни конструкции и съоръжения56-343link
Стоманобетонни мостове56-329link
Стратегически мениджмънт37-303link
Стратегическо управление в публичния сектор37-437link
Строителна механика56-372link
Строителна механика за архитекти - I част56-301link
Строителна механика за архитекти - II част56-304link
Строителна статика - I част56-313link
Строителна статика - II част56-318link
Строителна физика41-102link
Строителни изолации56-312link
Строителни материали - I част56-303link
Строителни материали - II част56-310link
Строителни материали и състоянието им при пожар56-368link
Строителни материали и технологии56-104link
Строителни машини56-306link
Строително-информационно моделиране (BIM)57-513link
Строителство на пътища56-348link
Структурна комбинаторика57-109link
Сценичен костюм82-406link
Сценични изкуства I част83-706link
Сценични изкуства II част83-707link
Сценично оформление83-413link
Счетоводен софтуер38-414link
Съвременен танцов театър83-411link
Съвременна архитектура57-321link
Съвременни методи за проектиране - I част56-322link
Съвременни методи за проектиране - II част56-327link
Съвременни проблеми в архитектурната практика57-401link
Съвременни танцови техники - II част83-109link
Съврененни танцови техники - I част83-108link
Съдебна експертология36-411link
Съдебна медицина36-417link
Съпротивление на материалите51-306link
Съпротивление на материалите - I част51-302link
Съпротивление на материалите - II част51-304link
Танцова импровизация83-414link
Творчески и културни индустрии82-710link
Творчески форуми в сценичните изкуства83-708link
Текстилен дизайн82-407link
Текстилно материалознание82-202link
Теоретична механика51-305link
Теоретична механика - I част51-301link
Теоретична механика - II част51-303link
Теория и организация на социалното осигуряване37-418link
Теория и практика на работата с деца в риск32-312link
Теория на възпитанието и дидактика12-401link
Теория на доказването36-205link
Теория на еластичността и пластичността56-316link
Теория на музиката и солфеж83-105link
Теория на ОИД91-306link
Теория на разузнаването и контраразузнаването91-304link
Теория на управлението91-201link
Техника на безопасност в ПБЗН56-382link
Техническо чертане57-105link
Техническо чертане и CAD-програми56-105link
Технологии за електронен бизнес46-812link
Технологично предприемачество46-807link
Технология в мебелното производство57-333link
Технология и организация на ВиК строителство56-360link
Технология и организация на строителство56-357link
Технология на облеклото82-104link
Технология на строителството56-326link
Технология на транспортното строителство56-344link
Топлопренасяне и термодинамика41-301link
Транспортни системи56-336link
Транспортни тунели56-345link
Трудово право36-505link
Туризъм, алпинизъм, ориентиране, планинско спасяване и оцеляване в екстремални ситуации91-426link
Уеб дизайн46-411link
Уеб дизайн46-801link
Уеб технологии46-201link
Уеб технологии46-709link
Управление и икономика на публичния сектор37-428link
Управление на бизнес процеси37-420link
Управление на знанието в сферата на сигурността91-305link
Управление на инвестициите37-205link
Управление на качеството37-406link
Управление на качеството46-804link
Управление на конфликти в организациите37-208link
Управление на корпоративната сигурност91-411link
Управление на културното наследство37-415link
Управление на малкия и средния бизнес37-302link
Управление на обществените поръчки и публично-частни партньорства37-207link
Управление на полицията91-415link
Управление на продажбите37-426link
Управление на проекти37-801link
Управление на проекти в социалната сфера32-806
Управление на промените37-402link
Управление на риска46-803
Управление на силите и средствата при кризи91-402link
Управление на службите за сигурност91-401link
Управление на софтуерни проекти46-713link
Управление на събитията37-416link
Управление на човешките ресурси37-301link
Управленско счетоводство38-413link
Управленческо консултиране32-815
Устойчива архитектура57-403link
Устойчива мода82-803link
Устойчива мода- проект82-804link
Устойчиво развитие на бизнес организациите37-423link
Устойчиво териториално развитие37-433link
Устойчивост и динамика на строителните конструкции56-328link
Устройство на съдебната власт36-312link
Учебна практика32-713
Учебна практика32-723
Учение за държавата36-402link
Феноменологична психология32-415link
Физика41-101link
Физиологична психология32-103link
Физическа активност76-102
Физическа култура и спорт76-101link
Философия23-101
Финанси38-417link
Финансиране на международната търговия38-302link
Финансов контрол38-303link
Финансова математика38-404link
Финансови отчети и анализи38-411link
Финансови пазари и инвестиране38-402link
Финансово планиране в дигиталния маркетинг46-810link
Финансово право36-511link
Финансово счетоводство38-106link
Фолклорни експедиции83-409link
Фотография82-205link
Фотография в дизайна57-123link
Характерни танци83-205link
Хидравлика - I част56-352link
Хидравлика - II част56-353link
Хидравлика и ВиК56-317link
Хидравлика и противопожарно водоснабдяване56-376link
Хидрология и хидравлика56-337link
Химия в строителството42-101link
Химия на водата42-301link
Химия на горенето42-102link
Хореографска композиция и режисура - I част83-101link
Хореографска композиция и режисура - II част83-103link
Хореографска композиция и режисура - III част83-301link
Хореографска композиция и режисура - IV част83-303link
Хореографска режисура - I ч.83-701link
Хореографска режисура - II ч.83-702link
Цветознание57-118link
Цветознание и комбинаторика82-105link
Цени и ценообразуване38-408link
Ценообразуване в строителството57-505link
Човек и архитектурна среда57-101link
Човешкото действие38-101link
Шрифт и типография - I част82-310link
Шрифт и типография - II част82-313link
Шрифтово изкуство 2D82-317link
Юридическа психология32-410link
Юридическа техника36-611link
WEB дизайн - II част82-320link
WEB дизайн I (Техники на програмиране)82-316link